Promemoria:Genomförande av radioutrustningsdirektivet | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Promemoria:Genomförande av radioutrustningsdirektivet

I promemorian föreslås en ny radioutrustningslag, som ersätter lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning. Den nya lagen innehåller regler för att tillhandahålla radioutrustning på marknaden och om marknadskontroll för att se till att utrustning uppfyller föreskrivna krav. Lagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG. Härutöver föreslås en följdändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 13 juni 2016.
Rättsdokument, Departementsserien och promemorior Från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan

MER regeringen.se

Comments are closed