Ännu ingen proposition om upphandlingsregler | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ännu ingen proposition om upphandlingsregler

Ännu har ingen proposition om nya upphandlingsregler lagts fram av regeringen för behandling i riksdagen. Bedömare på Upphandlingsmyndigheten som Offentliga Affärer varit i kontakt med tror inte att det kommer någon proposition före jul.

Den så kallade lagrådsremissen lades fram den 5 juni 2015 och lagarna med följdändringar är tänkta att träda i kraft den 1 april 2016. En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Eftersom Lagrådet i riksdagen ännu inte hunnit yttra sig om regeringens lagrådsremiss så kan regeringen inte lägga fram en färdig proposition.

Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Vidare innehåller lagrådsremissen förslag till en lag om upphandling av koncessioner.

Huvudsakligen genomför lagarna Europaparlamentets och rådets direktiv om:

 • offentlig upphandling
 • upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
 •  tilldelning av koncessioner.

I den nya lagen om offentlig upphandling föreslås bland annat:

 • att det införs bestämmelser om möjligheten att beakta livscykelkostnader.
 • ökade möjligheter att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog.
 • ett nytt förfarande, inrättande av innovationspartnerskap, med syfte att skapa förutsättningar för utveckling och inköp av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad
 • att det som huvudregel ska vara det vara obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar.
 • att upphandlande myndigheter och enheter ska kunna använda sig av följande tre grunder för utvärdering av anbud: bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris.
 • att inköpscentraler ska få bedriva grossistverksamhet.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

One Response

Kommentera
 1. Sredna
  Nov 05, 2015 - 11:57 f m

  Remisstiden för Finansdepartementets pm med kompletteringsförslag går ut den 23 december, så bedömarna har nog rätt i att det inte kommee nån prop före jul.

  Reply

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *