Vinstbegränsning grundlagsstridig? | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vinstbegränsning grundlagsstridig?

Ilmar Reepalus utredning valde att bortse från både den svenska grundlagen och EU-stadgan.

Det hävdar Svenskt Näringslivs chefsjurist, Anders Thorstensson, och Jan-Mikael Bexhed, advokat på Calissendorff Swarting, i ett inlägg i Svensk Juristtidning.

Sammanfattningsvis menar de att bl.a. följande invändningar kan resas mot den föreslagna vinstbegränsningen:

  • Möjligheten att göra vinst (eller förlust) är grundläggande för näringsverksamhet och denna möjlighet kan inte begränsas utifrån ”angelägna allmänna intressen” Vinstbegränsning utgör, till skillnad mot hög kvalité, inte ett angeläget allmänt intresse
  • Det angelägna allmänna intresset av hög kvalité på offentligt finansierade välfärdstjänster säkerställs inte genom en vinstbe­gränsning. I vart fall finns det andra mindre ingripande och mer verksamma åtgärder för att säkerställa god kvalité. En vinstbegränsning enligt föreslagen modell är därtill opropor­tionerlig vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen

Därtill kommer att den föreslagna vinstbegränsningen

  • synes strida mot artikel 16 i EU-stadgan och
  • om den inte är konsekvent också i förhållande till den ”ideella sektorn”, förmodligen också kommer att strida mot ”likabehandlingsprincipen” i 2 kap. 17 § RF.

Läs hela den fylliga artikeln via länken:
http://svjt.se/content/naringsfrihet-och-vinstbegransning

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *