Konkurrensverkets ställningstagande om ramavtal | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Konkurrensverkets ställningstagande om ramavtal

Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens avgörande i mål C-216/17 Coopservice

Sammanfattning
Enligt Konkurrensverkets bedömning följer det av EU-domstolens dom den 19 december 2018 i mål C-216/17 (Coopservice) att en upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att precisera den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet omfattar. Skyldigheten inkluderar att, så långt det är möjligt, göra en uppskattning av värdet eller storleksordningen och frekvensen på de efterföljande kontrakt som ska tilldelas med ramavtalet som grund. Detta innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att göra en rimlig uppskattning av det förväntade värdet och den förväntade kvantiteten. I och med avgörandet i Coopservice har EU-domstolen klargjort att uttrycket ”i tillämpliga fall” i artikel 1.5 i 2004 års direktiv (artikel 33.1 i 2014 års direktiv) innebär att angivelsen av kvantiteten av de varor eller tjänster som ramavtalet avser inte är frivillig. En annan tolkning skulle åsidosätta de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Läs mer via länken:

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/stallningstagande/2019-1_stallningstagande-upphandling.pdf

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Återpublicerat

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *