Optimala köp skapar samhällsnytta | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Optimala köp skapar samhällsnytta

– Alla offentliga chefer har makten och ansvaret att sätta planer för utveckling inom sitt område. Det handlar om att göra det optimala köpet, som svarar mot behovet, bidrar till samhällsnyttan och värnar om skattemedlen.

Det säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, som medverkar på OFFENTLIG CHEF 2020.

Programpunkten heter Makt, medel och möjligheter för den offentliga chefen. Utgångspunkten är positiv: det går att lösa flera samhällsutmaningar genom offentliga affärer! I förhandstexten heter det: Den otippade lösningen heter upphandling – ett kraftfullt verktyg för att säkra såväl välfärden som en hållbar framtid . I denna föreläsning vill vi visa på en central lösning för hur du som offentlig chef kan arbeta för att uppnå tydliga effekter och stor nytta för den egna organisationen såväl som medborgarna.

OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat Inger Ek med anledning av de utmaningar som offentliga chefer och ledare står inför. Den offentliga affären står i centrum.

Vilka egenskaper tror du kommer att behövas hos framtidens ledare, i synnerhet i offentlig sektor och särskilt inom området inköp/upphandling?
– Mod, tillit till medarbetare, handlingskraft, lyhördhet och ett kommunikativt ledarskap. Samtidigt: beredskap för att anpassa och förbättra – ingenting är statiskt, man är aldrig färdig.

– Alla ledare behöver bli bättre på att ta tillvara på de möjligheter som faktiskt finns för att genom inköp skapa den förändring som krävs för att hela tiden tillgodose medborgarens behov.

Medborgaren i centrum
– För det måste vara medborgarens behov som står i centrum, därför måste ledare ha örat mot marken och följa med i sin omvärld. Vad händer i morgon? Vad är det som pågår som påverkar samhället på kort och lång sikt? Vad innebär det för vår service till medborgaren och hur kan vi göra rätt inköp som levererar detta? Det är frågor som ledare behöver ställa sig och ta modiga och långsiktiga beslut

Om du blickar tillbaka ett antal år, hur tycker de att ledarskapet i offentlig upphandling utvecklats, kompetens- och utbildningsmässigt?
– Det är tydligt att ledarskapet har tagit steg mot och insett vikten av att prata om hela den offentliga affären, inte bara själva det formella administrativa upphandlingsförfarandet. Det finns en större medvetenhet om vikten av gedigna förarbeten, där det bland annat ingår att identifiera de verkliga behoven i organisationen (och i bästa fall hos medborgarna), och undersöka möjligheterna som marknaden erbjuder, till exempel genom tidig dialog.

– Överlag har det blivit en ökad insikt om att det är många kompetenser och förmågor som behöver samverka för att den goda affären ska bli verklighet. Det är med andra ord inte sannolikt att det alla kompetenser finns i en enda person utan snarare bygger på samlade kompetenser i tvärvetenskapliga team.

Vilka är de största utmaningarna som offentliga ledare har att tackla framöver?
– Det beror på vilken sektor man hör till. Många kommuner har stora ekonomiska utmaningar, det vill säga att skattemedlen befaras att inte räcka för att uppfylla de uppdrag som de har. Samtidigt förväntar sig medborgarna att det offentliga hänger med i utvecklingen och i vissa fall driver på den.

– Den absolut största utmaningen är att medvetet arbeta och ta steg för att bidra till den nödvändiga samhällsomvandlingen och samtidigt skapa samhällsnytta för medborgaren, så att förtroendet för det offentliga bibehålls eller förbättras. Det finns en risk att medborgaren tappar förtroendet för det offentliga om man inte hänger med i utvecklingen och skapar samhällsnytta.

Öppenhet för nya lösningar
– För att lyckas tror jag att alla måste vara öppna för nya lösningar som är både effektiva och hållbara, såväl miljömässigt som socialt. Det handlar om att göra det optimala köpet, som svarar mot behovet, bidrar till samhällsnyttan och värnar om skattemedlen. Det måste vara tydligt vad man får för sina pengar.

Vad betyder mötesplatser som OFFENTLIG CHEF, där ni är en partner bland flera, för att utveckla ledarskapet i den offentliga sektorn?
– Alla offentliga chefer har makten och ansvaret att sätta planer för utveckling inom sitt område.  Att delta på OFFENTLIG CHEF är för oss en möjlighet att nå ledare i offentlig sektor för att öka kunskapen om kraften i de offentliga affärerna. Här pratar vi om stora muskler, över 700 miljarder kronor om året.

– De offentliga cheferna har makt, medel och möjligheter att påverka så att det offentliga använder upphandling som verktyg för att nå de uppsatta målen.  Chefer inom det offentliga har på det sättet möjlighet att skapa verklig förändring och driva på samhällsutvecklingen med upphandling som verktyg!

Vill du tillägga något utöver det redan sagda?
– Det finns många politiska mål som ska uppnås. Det kan handla om till exempel Agenda 2030, digitalisering, integration, innovationskraft, arbetsmarknad, demografiska utmaningar, lokal näringslivsutveckling och ekonomiska mål. En beslutsfattare har allt detta på sitt bord och mycket mer därtill. Att då också tänka på organisationens inköp kan kännas långt borta. Men för den som får upp ögonen för möjligheterna finns i upphandlingen ett strategiskt verktyg för att faktiskt uppfylla målen.

Attraktiv affär
– Jag vill också lyfta att den offentliga affären ska vara attraktiv för både den köpande och säljande sidan. Det handlar som sagt om våra gemensamma medel och den säljande sidan är lika viktig för att vi ska nå våra samhällsmål. Det krävs alltså att arbeta och ta ansvar tillsammans och här har ledaren en viktig uppgift. Hur gör vi den offentliga affären attraktiv och tillgänglig för marknaden, inklusive de idéburna organisationerna? Det behöver ledande chefer ha med sig för att lyckas, avslutar Inger Ek.

 

 

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ledarskap

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *