Så ska LOV bli ännu bättre | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så ska LOV bli ännu bättre

Valfriheten har förändrat svensk välfärd i grunden men nu behövs en dialog kring hur LOV kan förbättras.

Det var kontentan efter ett panelsamtal på Almegas upphandlingsdag i Stockholm den 3 december. LOV (lagen om valfrihetssystem) fyller tio år 2019 och med anledning av detta tyckte Vårdföretagarna att det var dags att summera vad valfriheten betytt och se vad som kan behöva ändras. En rapport sammanställdes (10 år med LOV – en historisk reform i behov av förnyelse) och fanns tillgänglig under Almegas upphandlingsdag.

Utmaningar
– LOV blev en genomgripande reform och även sådana kan behöva ändras, därav vår rapport för att visa vilka utmaningarna är och vad som behöver justeras, sa Sabina Joyau, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna, vid panelsamtalet.

– Fler kommuner bör införa LOV för att fler äldre ska bli nöjda med sin äldreomsorg, uppger hon för OFFENTLIGA AFFÄRER (se hennes kommentarer nedan).

Övriga medverkande var Katarina Sistrup, Gävle kommun, och Christoffer Bernsköld, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Bland de brister som behöver åtgärdas pekar Sabina Joyau på konkurrensneutraliteten, som enligt henne bör slås fast i lag. Den som upphandlar enligt LOV måste kunna erbjuda rätt ersättning och kommuner och regioner bli transparenta med den egna regins kostnader.

Kompenserar med underskott
– Om den egna regin kompenseras för ett eventuellt underskott måste övriga utförare få motsvarande kompensation, menar Vårdföretagarnas näringspolitiska chef.

En annan brist är svårigheten med jämförande kvalitetsdata. Kraven som ställs ska vara tydliga och möjliga att följa upp, inte för många och för styrande. Den medborgare som ska välja LOV-utförare måste kunna få bra information för att kunna jämföra aktörer. Staten måste ta ett större ansvar för att lagen följs.

Oseriösa aktörer
– Oseriösa aktörer har underminerat förtroendet för LOV och det måste vara enkelt och gå snabbt att stänga ute dessa, slår Sabina Joyau fast.

En fråga som ventilerades i samtalet var just kraven, styrningen och uppföljningen.

– Förfrågningsunderlagen tenderar att bli omfattande hos oss i Gävle beroende på politisk instabilitet och för att LOV är politisk kontroversiell, sa Katarina Sistrup, Gävle kommun. Eftersom krav inte tas bort när nya tillkommer ökar mängden hela tiden.

I Gävle tillämpas LOV i hemtjänsten och för HBT-hem och beställaren har en nära dialog med utföraren.

Christoffer Bernsköld, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, ser också en tendens till att antalet krav ökar. Även i Region Stockholm missar man att gallra bland kraven. Där tillämpas LOV brett i nästan 40 skilda verksamheter med olika avtals- och ersättningsmodeller.

Överklaga ersättningen?
En viss skillnad i uppfattning kunde skönjas i synen på om det ska gå att överklaga huruvida ersättningsnivån för privata utförare är skälig. Bland Vårdföretagarnas rapport finns ett förslag om att leverantörer ska ges rätt att få ersättningsnivån prövad ”om de uppfattar att den inte är riktig”. Katarina Sistrup menar att det är lika komplicerat för en domstol att avgöra frågan som för beställaren och utföraren.

– Det är bättre att försöka finna konsensus om ersättningen, anser hon.

Ung reform
I förordet till rapporten konstaterar Sabina Joyau att LOV är en ung reform vilket innebär att den behövt en del omvårdnad för att utvecklas väl. Under mandatperioden 2014–2019 avstannade utvecklingen av LOV.

– Från olika håll riktades kritik mot LOV och nyttjandet av privata utförare inom välfärden. Kritiken gällde inte principen om att ge patienten eller brukaren större inflytande, utan reformens praktiska följder: mindre utrymme för politisk styrning och möjlighet för privata företag att attrahera patienter och brukare på bekostnad av offentlig regi.

Hög tid utveckla LOV
– Nu är det hög tid att åter vårda och utveckla LOV och idag finns de politiska förutsättningarna i och med januariöverenskommelsen. I den finns viktiga pusselbitar för konkurrensneutralitet och kvalitetsfokus vilka är förutsättningar för ett fungerande LOV-system, slår Sabina Joyau fast i rapportens förord.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick ytterligare några kommentarer direkt av Sabina Joyau, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna.

Historiskt genombrott
Hon hävdar att LOV har inneburit ett historiskt genombrott för människors möjligheter att själva påverka sin vård och omsorg, och gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan och därmed reella möjligheter att påverka sina arbetsvillkor. Dessutom har LOV gett kommuner och regioner en bättre kostnadskontroll och ett ökat fokus på kvalitet.

– Vi vill att lagen skärps så att den garanterar att aktörer behandlas likvärdigt, oavsett om de är kommunala eller privata. Förutsättningarna för att bedriva omsorg måste bli mer långsiktigt hållbara och inte ändras från år till år utan tillräcklig framförhållning.

Kommuner bör ta ansvar
– Vi vill också se att fler kommuner tar sitt ansvar och efterlever de krav som redan finns idag på att ge saklig och lättförståelig information till den som ska välja omsorg. För att kunna utnyttja din rätt att påverka din vård behöver du ha tillgång till information om tex kvalitet.

Slutligen anser Sabina Joyau att fler kommuner bör införa LOV för att fler äldre ska bli nöjda med sin äldreomsorg.

– Institutet för näringslivsforskning har visat att valfrihet i hemtjänsten ökar nöjdheten hos äldre, chansen att bli nöjd är helt enkelt större när det finns alternativ. Och för att privata vård-och omsorgsföretag kan bidra med nya idéer för att lösa såväl regioners problem med vårdköer som kommuners behov av att utveckla äldreomsorgen, avslutarSabina Joyau.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Konkurrens

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *