Nätläkare kritiska till utredning | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nätläkare kritiska till utredning

De tre största nätläkarna, Doktor.se, Kry och Min Doktor har lämnat ett gemensamt remissyttrande på den av regeringen tillsatta vårdutredningen.

– Utredningen missar den besparingspotential som den digitala vården har för hela samhället, något som är viktigt när vi satsar alltmer pengar på vårt lands välfärd, menar nätläkarna.

Det är den av regeringen beställda vårdutredningen Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU2019:42) som det handlar om.

Utredningens uppdrag har varit ”att lämna förslag som syftar till att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen, med fokus på jämlik vård.”

Nätläkarnas medskick
Som Sveriges tre största digitala vårdgivare vill de tre nätläkarföretagen göra följande medskick:

  • Modellen som övervägs bör vara nationell både vad avser regelverket och ersättningsmodellen
  • Det tänkta nationella ramverket bör utgå från önskad tillgänglighet och kvalitet för patienterna/medborgarna
  • Inom nationellt givna kravställda kvalitetsramar bör fri etableringsrätt råda och därtill kopplas en nationell ersättningsmodell eller taxa
  • Den fria etableringen förutsätter att patientens fria val samtidigt tillåts finnas kvar.

Remissyttrandet är undertecknat av Erik Hjelmstedt, Sverigechef, KRY, Jonas Vig, vd, Min Doktor, och Martin Lindman, vd, Doktor.se.

OFFENTLIGA AFFÄRER frågade Martin Lindman hur man ska definiera “digifysiskt vårdval”.
– Jag tycker det cirkulerar ett antal olika definitioner, men för vår del handlar det om att vi som vårdgivare satsar på att kunna erbjuda både digital och fysisk vård i hela landet med utgångspunkt från vilket behov patienten har. Därför planerar vi att öppna och förvärva ett 20-tal vårdcentraler de närmsta två åren, där Örestadskliniken i Malmö är det senaste exemplet på detta, svarar Martin Lindman.

“Brist att inte ta i vår expertis”
Jonas Vig, vd på Min Doktor uppger för OFFENTLIGA AFFÄRER att man generellt värjer sig mot uttrycket ”nätläkare” då de tre största privata vårdgivarna som står för ca 90 procent av alla digitala primärvårdsbesök, idag även erbjuder fysiska konsultationer. Det vore mer rättvisande att ersätta ”nätläkare” med ”digitalvårds-läkare”, menar han.

Hur upplever ni det faktum att det inte har funnits någon representant med från nätläkarna i utredningen (särskilt som nätläkarna tar upp en så stor del av den)?
– Det var tyvärr inte förvånande och såklart en brist att inte ta in vår expertis och erfarenhet. Det syns ju även i de förslag som utredningen resulterat i. Vi fick höra redan innan utredningen påbörjats att det saknades intresse att ens träffa oss det första halvåret, och att utredningens slutsatser sannolikt skulle likna Stiernstedts förra utredning. Vi ser ju en upprepning nu när Välfärdskommissionen helt exkluderar privata aktörer. Digitala vårdgivare har mycket att bidra med för att vården ska räcka till alla även i framtiden.

Vad tror ni är orsaken?
– Det undviker vi helst att spekulera i. 

Nätläkarna kommer att presentera en skuggutredning vid ett rundabordssamtal med en bred flora av intressenter från både det offentliga, privata och akademiska fältet i slutet av januari 2020. Hur långt har ni kommit med den och när/var sker samtalet?
– Skuggutredningen är klar och kommunicerad till de inbjudna. Mötet äger rum den 29 januari och vi ser fram emot att ha en konstruktiv diskussion om vårdens framtid.

 – Det är idag få som ifrågasätter huruvida digitala vårdmöten har en relevans. Att som patient i ena änden av landet kunna få en bedömning av en specialistläkare i andra änden av landet, att kunna nyttja data och teknik för både prevention och ökad patientsäkerhet, effektivare nyttjande av vårdprofessionella, och till lägre kostnad än fysiska möten – det är klart att Sverige måste ta vara på möjligheterna och stötta fortsatt utveckling, inte hindra den, avslutar Jonas Vig, Min Doktor. 

Positiva till modellen
I ett särskilt inlägg till media säger Doktor.se sammanfattningsvis att de ställer sig positiva till den digifysiska modellen om framtidens vård. Företaget har redan börjat arbeta efter den modellen på flera platser, senast genom förvärvet av Örestadskliniken i Malmö, påpekar man.

Däremot är Doktor.se kritiska till att delar av utredningens förslag ”riskerar bevara ett redan felande system. Vi vill se ökad nationell enhetlighet gällande patienters valfrihet, vårdval och finansiering av digitalvården.”

Ingen representant
Man ställer sig också frågande till att det inte har funnits någon representant med från nätläkarna i utredningen när detta tar upp en så stor del av den.

Därför har man tagit fram en skuggutredning som kommer att diskuteras vid ett rundabordssamtal med en bred flora av intressenter från både det offentliga, privata och akademiska fältet i slutet av januari 2020.

Doktor.se, Min Doktor och Kry står tillsammans för över 95 procent av de digitala patientbesöken i Sverige.

 

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Vård

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *