Utökad vuxenutbildning välkomnas | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utökad vuxenutbildning välkomnas

Regeringens förslag om utökad vuxenutbildning är bra för omställning på arbetsmarknaden. Det hävdar Omställningsfonden i en kommentar till regeringens lagrådsremiss.

I ett pressmeddelande 2020-02-03 framhåller man att regeringens förslag till lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen ”är ett steg i rätt riktning nu när vi alla måste se kompetensutveckling som en naturlig del av det moderna arbetslivet.”

Omställningsfonden efterlyser också fler utbildningsreformer för att bättre rusta Sverige för framtidens arbetsmarknad.

Snabb förändring
Eva Wikström, vd för Omställningsfonden, konstaterar i ett uttalande att arbetsmarknaden i Sverige förändras i snabb takt.

Eva Wikström.

– När verksamheter utvecklas ställs många gånger krav på ny kompetens hos medarbetarna för att klara helt eller delvis nya arbetsuppgifter. Det är därför glädjande att regeringen väljer att satsa på kompetensutvecklande åtgärder som ökar omställningsförmågan på arbetsmarknaden. Det är bra för medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort, säger vd:n.

Målen kompletteras
Regeringens förslag innebär att målen för Komvux kompletteras så att utbildningen i högre grad ska bidra till arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning. Även urvalskriterierna förändras så att den som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Syftet är att göra det lättare för personer som riskerar att hamna i arbetslöshet att byta yrke och karriär.

En annan del av förslaget handlar om att staten ska finansiera en större del av den gymnasiala yrkesutbildningen, regionalt Yrkesvux, så att den ska kunna finnas i hela landet.

Livslångt lärande
– När både vidareutbildning och karriärväxling är en naturlig del av yrkeslivet måste det finnas förutsättningar för livslångt lärande i hela landet. En jobbsökare ska inte, som i dag, tvingas att åka 70 mil mellan Ödeshög och Umeå för att utbilda sig till studie- och yrkesvägledare. Det nya förslaget är ett steg i rätt riktning när det gäller utbildningsreformer, men mer finns att göra, säger Eva Wikström.

Förra året släppte Omställningsfonden rapporten Att utbilda oss genom hela arbetslivet, och presenterade tillsammans med parterna tre förslag på reformer som krävs för att Sverige ska kunna bibehålla konkurrenskraften på en global arbetsmarknad.

Omställningsfondens tre förslag på reformer:

1. Utbildning under hela livet. Regeringen bör ge högskolan och yrkeshögskolan i uppdrag att aktivt främja omställning för den etablerade arbetskraften, exempelvis genom att kursutbudet i högre grad anpassas för yrkesverksamma. Även yrkesvux bör få en tydligare omställningsroll för vuxna som vill karriärväxla till ett bristyrke. Det måste också bli lättare att få sin kompetens validerad genom ett statligt finansierat system, samtidigt som branschvalideringen värnas.

2. Utbildningsplatser i hela landet. Människor ska kunna vidareutbilda sig via vuxenutbildning, distansutbildning eller andra utbildningsvägar i hela landet. Exempelvis bör det alltid vara möjligt att tentera kurser på närmsta högskola. Staten bör ta ett större ansvar än i dag för att det ska finnas ett brett och likvärdigt utbildningsutbud som möter arbetsmarknadens behov i hela landet.

3. Utökat studiemedel för yrkesverksamma. En helt avgörande faktor för att människor ska kunna skaffa sig en ny utbildning och karriär är möjligheten att försörja sig under studietiden. I dag kan man få studiemedel till och med 56 års ålder, men redan vid 47 års ålder minskar antalet veckor som man kan ta studielån. Båda dessa åldersgränser måste höjas. Nivån på studiemedlen kan också behöva anpassas så att en yrkesverksam person med familj har råd att omskola sig.

Om Omställningsfonden
Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår till exempel att stödja och hjälpa medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist inom kommuner och regioner, samt företag och kommunalförbund som är anslutna till Sobona. Omställningsfonden arbetar också förebyggande med tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling. Arbetet baseras på Omställningsavtalet, som omfattar cirka 1,3 miljoner medarbetare i välfärdssektorn.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *