Räddar liv med hjälp av Qlik | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Räddar liv med hjälp av Qlik

Qlik® har inlett ett samarbete med Barnonkologiskt register i Södra sjukvårdsregionen (BORISS) för att hjälpa vården att ge uppföljning till över 2000 personer.

Det framgår av nedanstående pressmeddelande:

Enligt Barncancerfonden drabbas årligen cirka 300 barn och ungdomar av cancer i Sverige. I dag överlever åtta av tio i denna grupp tack vare behandlingsstrategier som utvecklats sedan 1970-talet. Men samtidigt får två tredjedelar av överlevarna biverkningar vid vuxen ålder i form av svåra eller livshotande komplikationer av cancerbehandlingen som de fick när de var unga. Detta kräver regelbunden medicinsk uppföljning.

Behandlingshistorik
Genom att använda Qlik kan BORISS-registret analysera behandlingshistorik för varje patient, som i dag omfattar 300 variabler per patient såsom strålning, cytostatika, dos och datum. Denna data hjälper till att ge rätt information som bakgrund till de komplikationer som uppstår när patienterna är vuxna.

– Nu kan vården kalla in patienter till kontroll som är i en riskgrupp att drabbas av komplikationer och identifiera vad som påverkar patienternas hälsa långt efteråt. Då kan de sätta in behandling eller preventiv insats exempelvis screening eller riktad information i ett tidigt stadium och på så sätt bidra till en bättre hantering av komplikationer. I vissa fall ökar chansen för ett längre liv, säger Helena Linge, forskare vid Lunds universitet.

Bättre behandlingsbeslut
År 2005 tog barnonkologen Thomas Wiebe initiativet att samla in patientjournaler, information och data från de barn och ungdomar som överlevt cancer sedan 1970-talet. Syftet var att med hjälp av den samlade informationen kunna fatta bättre behandlingsbeslut. För fem år sedan anslöt forskaren Helena Linge från Lunds universitet till projektet. Sedan dess  har de i ett forskningsprojekt byggt ut registret för att dels bedriva forskning men också för att nyttogöra den i fler sammanhang och tillgängliggöra det för fler digitalt.

Steg framåt
– Den största utmaningen sedan 1970-talet är att det fanns begränsad kunskap om hur olika symtom hängde ihop med tidigare behandling med exempelvis strålning eller cytostatika. Det har gjort att flera vuxna som sökt hjälp för ett problem har riskerat felbehandling eller missförstånd, säger Helena Linge. Uppföljningsklinikerna, s.k. seneffekt-mottagningar som inrättades nationellt 2017, har inneburit steg framåt.

Hitta komplikationer
Climber, ett europeiskt konsultföretag inom business intelligence, har bidragit till att göra BORISS-registret mer användbart. Climber introducerade Qlik, ett program som hjälper företag att visualisera och förenkla användandet av data. Med Qlik kunde Helena Linge och Thomas Wiebe se till att skapa behandlingssammanfattningar och filtrera fram grupper som matchade olika riskvariabler, för att möjliggöra för vården att fatta välgrundade beslut. Ett mål med forskningsprojektet som pågår är att försöka hitta tidigare ouppmärksammade komplikationer.

– Vi kan med Qliks verktyg visualisera samband mellan tidigare cancerbehandling och bieffekter som uppkommer senare i livet. Det kan exempelvis handla om hur många patienter som drabbats av ett visst symptom, om det var män eller kvinnor, datum och sedan se om det finns någon koppling till hjärtsjukdomar, andra cancerformer, eller andra allvarliga komplikationer. Det är komplexa data som kräver analys och bearbetning för att vi ska kunna dra några slutsatser, säger Helena.

Helena fortsätter: Det underlättar mycket att vi har ett lättanvänt verktyg i vårt vardagliga arbete. I BORISS kan vi med enkelhet se all behandlingsdata och kan få bakgrundsfakta både snabbt och enkelt, vilket har gjort att besöken har blivit mer effektiva. Det är ett ovärderligt verktyg.

Kan göra stor skillnad
– Vi är glada över att Qlik kan göra så stor skillnad för BORISS-registret, där all behandlingsdata syns på ett snabbt och lättförståeligt sätt. Detta visar på hur viktigt det är med framtidens data och dataläsbarhet för sjukvårdssektorn, säger Dan Sommer, Senior Director of Global Market Intelligence på Qlik.

Akademiska avhandlingar
BORISS har även givit upphov till ett flertal akademiska avhandlingar inom områden som rör barncanceröverlevare, t. ex .socioekonomi, hörsel, manlig och kvinnlig fertilitet, samt hormonstörningar och effekter som följer på det. BORISS används i dag av Seneffekt-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus och har även lett till grundandet av Concidera Health, ett företag som verkar för att möjliggöra och optimera medicinsk uppföljning efter barncancer.

Om Qlik
Qlik grundades i Lund 1993. Företaget tillhandahåller lösningar som gör det enkelt för användare att lösa komplexa affärsutmaningar med hjälp av data. Med hjälp av Qliks plattform kan företag analysera data för att hitta kundbeteenden, förbättra sina affärsprocesser, upptäcka nya intäktskällor samt genomföra riskbedömningar för att ge möjligheter till bättre affärsbeslut. Qlik används av över 50 000 kunder i fler än 100 länder.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *